Minőségügyi szervezet

Az Egyetem minőségügyi szervezete

A Szent István Egyetem minőségügyi szervezetét az MTMI, a Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság (MMB), a szakmaspecifikus Integrált Irányítási Rendszert (IIR) működtető és környezet irányítási rendszer (KIR) megbízottak, az egyetemi főfolyamatok működéséért és fejlesztésért felelős folyamatfelelősök, és a szervezeti egységek minőségügyi megbízottjai alkotják

Az MMB a minőségügyi szervezet vezetési, irányítási ellenőrzési fóruma, elnöke az általános rektorhelyettes. Ügyrendjét az Egyetem Szervezeti és Működési Rend II. Fejezet 44. § (5)-(7) bekezdésében rögzített szabályozás szerint maga alakítja ki. (letöltések kügyrend)

A szervezeti egységek minőségügyi megbízottjainak feladata az egységszintű operatív minőségügyi feladatok ellátása, az MTMI szakmai útmutatása alapján. (Nevek, Elérhetőségek)

A folyamatfelelős feladata az egyetemi szintű folyamatleírások karbantartása, munkaköri leírás szerint az MTMI szakmai útmutatása alapján. A folyamatfelelőst az MMB javaslatára a Szenátus bízza meg. (Nevek, Elérhetőségek)

A szakmaspecifikus Integrált Irányítási Rendszert működtető IIR és KIR megbízottak feladataikat munkaköri leírás alapján látják el, az IIR vezető szakmai irányítása alatt. (Nevek, Elérhetőségek)

A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a minőségügyi testületek, egységek munkáját munkacsoportok, szakmai szerveződések és külső szakértők segíthetik. (Nevek, elérhetőségek) 

A minőségügyi szervezet tevékenységei:

 • az MMB felügyelete alatt végzi az Egyetem minőségfejlesztési tevékenységeit;
 • a minőségügyi szervezet biztosítja az Egyetem tanúsítható minőségirányítási rendszerének kialakítását, bevezetését, működtetését;
 • a minőségügyi szervezet biztosítja továbbá az Egyetem MAB akkreditációs eljárásain történő megfelelését.

A minőségügyi szervezet feladatai:

 • végrehajtja a Szenátus által elfogadott minőségfejlesztési tevékenységeket;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyetem minőségirányítási rendszerére vonatkozó MAB előírásokat, és ezeket a követelményeket átvezeti az Egyetem szervezeti – működési rendszerén;
 • az Egyetem Szenátusa által elfogadott minőségfejlesztési tervnek megfelelően folyamatosan „új” hatékonyságnövelő rendszereket, módszereket integrál az Egyetem irányítási rendszerébe;
 • nemzetközileg akkreditált tanúsító szervezet által auditáltatja a minőségfejlesztés keretében kialakított, bevezetett, működtetett irányítási rendszereket;
 • azon szervezeti egységekben, ahol relevanciával bír, biztosítja a tanúsított integrált irányítási rendszerek folyamatos továbbfejlesztését, a harmadik fél általi tanúsítás koordinálását;
 • biztosítja a MAB előírások szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság

Az MMB az Egyetemen az oktatás, a kutatás és a szolgáltatás minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos, döntés előkészítő, elemző és javaslattevő testület, amely a következő feladatokat látja el:

 • a minőségügyi rendszer fejlesztési lehetőségeinek feltárása, a fejlesztési feladatok meghatározása
 • koordinálja az akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos teendőket;
 • javaslatot tesz az Egyetem minőségügyi rendszerére és az Egyetem minőségfejlesztési programjára,
 • gondoskodik az akkreditációs eljárásokra (intézményi és szak) történő szakmai felkészítésről, az akkreditációhoz kapcsolódó követő (monitoring) eljárások teljesítéséről;
 • szenátusi jóváhagyásra előkészíti az Egyetem Küldetésnyilatkozatát és Minőségpolitikáját, annak érvényesülését rendszeresen felülvizsgálja;
 • az intézményfejlesztési stratégia minőségügyi területeit véleményezi;

A testület összetétele:

 • mindenkori elnöke a minőségügyért felelős rektorhelyettes,
 • a Campus főigazgatók által delegált minőségügyi megbízottak,
 • a Minőségügyi és Teljesítménymenedzsment Igazgatóság igazgatója,
 • az EHÖK által delegált hallgató,
 • az Oktatási Bizottság elnöke,

a bizottság elnöke az MMB ülésére az aktuális ülés napirendjére tekintettel tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

Organogram

mtmi organogram

© 2021 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Minőségügyi és Teljesítménymenedzsment Igazgatóság